System Ewidencji Ludności

Podstawową funkcją SEL jest stworzenie przyjaznego dla użytkownika systemu pozwalającego na analizę danych ewidencyjnych dostarczanych z baz danych Urzędu. System pozwala na tworzenie raportów i prezentacje określonych danych w postaci zestawień (tabelarycznie) oraz eksportowania tych danych do pliku wynikowego CSV celem ich dalszej obróbki.

 

Charakterystyka systemu:

 1. system operacyjny Ubuntu/Linux
 2. zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych parą użytkownik – hasło (użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego zarządzania hasłem)
 3. bazowanie na przygotowanych uprzednio plikach CSV zawierających wyselekcjonowane dane potrzebne do wyliczeń statystycznych
 4. importowanie danych na żądanie użytkownika
 5. zapisywanie zbioru zaimportowanych danych w bazie danych ze znacznikiem daty
 6. system jest zbudowany o szablony, pozwalające na zarządzanie obszarami danych
 7. użytkownik samodzielnie zarządza szablonami  (szablony nie posiadają warunków własności do ich użytkowania)
 8. użytkowanie szablonów wymaga określenia zbiorów zaimportowanych danych wg znacznika daty importu
 9. system pozwala użytkownikowi na grupowanie obszarów i warunków raportów we własne zbiory (zbiory te otrzymują nazwę deklaracji użytkownika)
 10. system będzie importował wszystkie pola pliku CSV, ale nie wszystkie będą podlegały obróbce
 11. schemat i struktura pliku określone są w załączniku dokumentacji technicznej systemu
 12. szablony tworzą raporty w kliku krokach, tak aby zwiększyć ergonomię pracy aplikacji, np. wyselekcjonowanie obszarów geograficznych (ulic lub grup ulic – pole wielowyboru), określenie roczników statystycznych oraz innych warunków raportu (np. zakres grupy wiekowej – pole wielowyboru wraz z wyborem deklaracji użytkownika, np. roczniki, podział na płeć, rodzaj i miejsce zameldowania, od kiedy osoba jest zameldowana w Płocku) oraz wskazanie sposobu prezentacji danych (grupowania wyników, generowanie szczegółowego zestawienia)
 13. system umożliwia podłączanie kilku baz danych do jednego zestawienia
 14. dane wynikowe - raporty prezentowane są w postaci tabelarycznej na ekranie użytkownika po wypełnieniu wszystkich warunków, w celu walidacji w posumowaniu zamieszczane są listy warunków raportu
 15. raporty są eksportowane w zależności od wyboru użytkownika jako PDF lub CSV
 16. każdy dostęp do aplikacji oraz wygenerowany raport określone są znacznikami: daty, godziny, loginu użytkownika oraz zapisane w bazie.

System bazuje na deklaracjach obiektu, które grupują takie elementy jak: ulice, dzielnice itp. Użytkownik może grupować pojedyncze elementy (będące odzwierciedleniem zaimportowanych pól) w obiekty lub bazować na pojedynczych elementach, przykład:


Obiekt dzielnica składa się z obiektów ulica, a obiekt ten składa się z obiektów ulic wraz z opisem określającym zakres nr domostw.

 

W zależności od ilości obiektów składających się na SZABLON oraz rodzajów warunków określających te obiekty oraz złożoności ich samych czas generowania raportu może wynosić od kilku sekund nawet do kilku minut. Przykładowy raport:

 

 

Użytkownik na podstawie wygenerowanego raportu może eksportować go do pliku CSV – przycisk znajduje się pod raportem – i zaimportować go do dowolnego programu celem dalszej obróbki.

 

Wydział Organizacyjny, Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka informuje, że firma UserX Radosław Drozdowski (...) wykonała zadanie polegające na dostawie sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem i wdrożeniem serwisu UMP SEL (...) Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z przedmiotem umowy, przy zachowaniu należytej staranności.